Algemene voorwaarden

1. Definities
In deze Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
Klant:               Iedere (natuurlijke of rechts-)persoon die een Offerte ontvangt en/of een Overeenkomst aangaat.
Lavoir:              Projectinrichting Lavoir B.V. (KvK-nummer: 22061924)
                         Vestigingsadres: Van Cittersweg 2A-4, 4341 RC Arnemuiden
Offerte:             Een door Lavoir gedane aanbieding. 
Voorwaarden:   Deze Algemene Voorwaarden

2. Toepasselijkheid
De Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes en Overeenkomsten. Afwijkende voorwaarden zijn niet van toepassing.

3. Offerte 
Een Offerte is herroepbaar, ook na aanvaarding door Klant. Genoemde prijzen zijn exclusief BTW, vracht- en eventuele leveringskosten. Genoemde termijnen ter zake (op-)levering, zijn indicatief en nooit fataal. Basis voor een Offerte is de door Klant verstrekte informatie. 

4. Overeenkomst
Een Overeenkomst komt eerst tot stand door de schriftelijke bevestiging door Lavoir of doordat Lavoir met de uitvoering aanvangt. De Klant is niet gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, te ontbinden, te vernietigen en/of anderszins te beëindigen.

5. Prijzen 
Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op valutakoersen, prijzen van leveranciers, kosten van materialen, vervoer, lonen, belastingen, heffingen, invoerrechten en andere prijsbepalende factoren. Lavoir is gerechtigd prijzen eenzijdig te wijzigen indien en zodra prijsbepalende factoren wijzigen. 

6. Betalingsvoorwaarden
30% van het factuurbedrag wordt gefactureerd bij het verstrekken van de opdracht.
40% van het factuurbedrag wordt ten minste 30 dagen vóór de levering gefactureerd.
De resterende 30% van het factuurbedrag dient te worden betaald bij oplevering.

Betalingstermijn is 30 dagen. Verrekening is uitgesloten. Bij overschrijding van de betalingstermijn, is Klant van rechtswege in verzuim en een vertragingsrente van 2% per maand of gedeelte daarvan verschuldigd. Klant is daarnaast gehouden alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten te vergoeden. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op tenminste 15% van het te incasseren bedrag, met een minimum van € 1.000,00.

7. Meerwerk
Lavoir is gerechtigd meerwerk afzonderlijk bij Klant in rekening te brengen. Evenzogoed is Klant gehouden deze aanvullende kosten te betalen. Alle wijzigingen in het werk, hetzij door een bijzondere (van de eerdere Overeenkomst afwijkende) opdracht van Klant, hetzij door noodzakelijk gebleken voorzieningen om onvoorziene moeilijkheden te voorkomen of gerezen problemen op te lossen, zijn meerwerk. 

8. Eigendomsvoorbehoud
Alle door Lavoir geleverde zaken blijven haar eigendom totdat Klant aan al haar verplichtingen uit hoofde van alle met Lavoir gesloten Overeenkomsten heeft voldaan. Klant machtigt Lavoir onherroepelijk om haar eigendommen, zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, wederom onder zich te nemen. Klant verleent Lavoir hiertoe haar medewerking.

9. Risico
Vanaf het moment van de (op-)levering zijn geleverde zaken en opgeleverde werken voor risico van Klant. Vanaf dat moment komt alle directe en indirecte schade welke aan en/of door de geleverde zaken en/of het opgeleverde werk voor haar en/of derden mocht ontstaan voor rekening van Klant. Wanneer Klant in weerwil van de Overeenkomst weigert zaken in ontvangst te nemen en/of de oplevering van het werk niet accepteert, heeft dat moment als moment van risico overgang te gelden.

10. Klachten
Eventuele klachten dienen binnen vijf dagen na (op-)levering schriftelijk per aangetekende post aan Lavoir te worden gemeld. Later ingediende klachten worden niet in behandeling genomen. Daarnaast leidt dit voor Klant tot verval van alle rechten om naar aanleiding daarvan nog te ageren richting Lavoir.

11. Afwijkingen
Kleurverschillen en/of -veranderingen, alsmede afwijkingen in overige eigenschappen van zaken en/of werken, welke binnen de in de branche aanvaarde marges vallen en/of technisch onvermijdelijk zijn, leveren geen toerekenbare tekortkoming op.

12. Verplichtingen Klant in geval van werken
Klant zorgt ervoor dat Lavoir tijdig over het haar benodigde kan beschikken. Het gaat dan met name om:

  • de van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals het bestek, vergunningen, ontheffingen en beschikkingen);
  • het gebouw, terrein of water waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;
  • voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van bouwstoffen, materialen, afvalstoffen en werktuigen;
  • aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht, water en andere, voor het werk benodigde energie;
  • kosteloos en voldoende licht;
  • kosteloze en voldoende warmtebronnen;
  • tekeningen van de ligging van kabels, buizen en leidingen.

Elektriciteit, gas, water en de kosten van het afvoeren van afvalstoffen zijn voor rekening van Klant. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren waarvoor Lavoir niet verantwoordelijk is, dienen de daaruit voor Lavoir voortvloeiende schade en kosten door Klant te worden vergoed. Klant stelt kosteloos bouwvoorzieningen ter beschikking aan Lavoir. Het personeel van Lavoir heeft toegang tot de op of bij het werk aanwezige toiletlokalen en schaftgelegenheid. Klant zorgt voor de orde en veiligheid op het werk en is aansprakelijk voor tekortkomingen met betrekking tot het op het werk aanwezige materieel. Klant dient er voor zorg te dragen dat uitvoering van de werkzaamheden kan plaatsvinden op normale werkuren (maandag tot en met vrijdag, tussen 7.30 uur en 16.30 uur ).

13. Intellectuele eigendomsrechten
Lavoir behoudt zich het auteursrecht en eventuele andere intellectuele eigendomsrechten ter zake de door haar aan Klant verstrekte tekeningen, berekeningen, modellen, ontwerpen et cetera voor.

14. Aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid van Lavoir vervalt na het verloop van één jaar na de betreffende (op)levering door Lavoir. Iedere aansprakelijkheid voor schade, kosten of vergoedingen van welke aard ook en uit welke hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat in voorkomend geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Lavoir wordt uitgekeerd. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Lavoir voor het met de (vermeende) aansprakelijkheid samenhangende project bij Klant in rekening gebrachte bedrag. Zulks met een maximum van € 5.000. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, winstderving, verlies of gemiste kansen is uitgesloten.

15. Overmacht
Indien overmacht Lavoir belet haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen, heeft zij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid die naar redelijkheid en billijkheid buiten de macht van Lavoir ligt, waaronder oorlog, revolutie, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, onwerkbare dagen, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden waaronder stakingen en verkeerscalamiteiten, brand en/of storing in het bedrijf van Lavoir of in dat van leveranciers of onderaannemers, vertraagde levering van tijdig bestelde materialen, grond- en hulpstoffen of onderdelen, overstroming, storm, windhoos, hagel, regen, mist, vorst, sneeuwval, ijzel, verkeersstoring, onderbreking van de aanvoer van energie of drinkwater en overheidsmaatregelen.

16. Conversie
Mocht enig beding van de Voorwaarden ongeldig blijken, dan moeten partijen geacht worden een geldig beding te zijn overeengekomen dat het ongeldige beding naar inhoud en strekking zoveel mogelijk benadert.

17. Recht & Rechter
Eventuele geschillen worden exclusief voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Middelburg. Nederlands recht is exclusief van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.